Política de privacidad

Mediante este aviso, a Asociación Club Montaña Ferrol, domiciliada en Ferrol (C/Coruña 102 1º Dereita 15401 Ferrol – A Coruña) informa ós usuarios dos distintos portais de Internet da súa propiedade (máis adiante, os “Usuarios” e o “Portal”) acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal (máis adiante, “os Datos Persoais”) para que os Usuarios determinen, libre y voluntariamente, si desexan facilitar á Asociación Club Montaña Ferrol os Datos Persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter dos Usuarios con ocasión da suscrición ou alta nalgúns dos servizos ofrecidos pola Asociación Club Montaña Ferrol no Portal ou a través do Portal. A Asociación Club Montaña Ferrol reservase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. En ditos supostos, a Asociación Club Montaña Ferrol anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación a súa posta en práctica.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

A recollida e tratamento automatizado dos Datos Persoais, se a houbese, ten como finalidade o mantemento da relación establecida coa Asociación Club Montaña Ferrol, a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos nos que o Usuario decida suscribirse, darse de alta, ou utilizar a adecuación de ditos servizos ás preferencias e gustos dos Usuarios, o estudio da utilización dos servizos por parte dos Usuarios, o deseño de novos servizos relacionados con ditos servizos, o envío das actualizacións dos servizos, o envío, por medios tradicionais e electrónicos, de información técnica, operativa e comercial acerca de produtos e servizos ofrecidos pola Asociación Club Montaña Ferrol e/ou por terceiros, actualmente e no futuro. A finalidade da recollida e tratamento automatizado dos Datos Persoais inclúe igualmente o envío de formularios de enquisas, que o Usuario non queda obrigado a responder.

A Asociación Club Montaña Ferrol adoptada os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais a o seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados á Asociación Club Montaña Ferrol.

Os Usuarios teñen recoñecidos os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, así como o dereito a ser informados das cesións realizadas, respecto dos seus Datos Persoais. O Usuario, ou seu representante legal, poderá exercitar estes dereitos mediante solicitude dirixida á Club Montaña Ferrol por correo certificado con acuse de recibo, na que concrete a súa petición e aporte unha copia do seu D.N.I. ou documento acreditativo da representación, á seguinte dirección:


Asociación Club Montaña Ferrol
Rua Coruña 102 1º dta – Apartado 297
15401 Ferrol (A Coruña)